Privacyverklaring

PMS 72 B.V. (hierna te noemen PMS 72), respecteert de privacy van haar opdrachtgevers en draagt er zorgt voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

1. Toepassing

Deze Privacyverklaring is van toepassing op al onze producten en diensten (huidige, voormalige en toekomstige).

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegevensbescherming"), de wet van 8 december 1992 ("Privacywet"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

2. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indentifier zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online indentifier of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die PMS 72 verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de opdrachtgever zelf invoert via de verschillende pagina's van hun website(s) en waartoe PMS 72 toegang heeft als technisch beheerder.

PMS 72 treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

3. Doeleinden

PMS 72 verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van onze opdracht; en
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt PMS 72 persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om de aanvraag voor onze diensten in behandeling te nemen.
Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan heeft PMS 72 in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die PMS 72 in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt PMS 72 alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze waarop u dat op prijs stelt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij PMS 72, zal PMS 72 u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en zal PMS 72 ook bepaalde gegevens aan u toewijzen, zoals inloggegevens.

Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden
PMS 72 gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.

Om technisch support te verlenen op bestaande producten
Indien PMS 72 technisch support moet verlenen op bestaande producten, zal de lokale ontwikkelomgeving PMS 72 gesynchroniseerd worden met uw live-omgeving. In dat geval zullen eventuele persoonsgegevens van zowel u als uw gebruikers en/of klanten geanonimiseerd dan wel verwijderd worden.

Om prestaties op te volgen
PMS 72 kan persoonsgegevens gebruiken om haar producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten, het verzamelen van inzichten opgedaan tijdens het verlenen van support en kwaliteitsborging.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
In heel wat gevallen is PMS 72 wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

4. Beveiliging

PMS 72 streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel fysiek op kantoor als op het netwerk van PMS 72. PMS 72 draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk op de hoogte gesteld in de door de wet voorziene omstandigheden.

5. Verstrekken van gegevens aan derden

PMS 72 verkoopt geen persoonsgegevens aan derden noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

Dit nodig is voor onze dienstverlening
Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geslecteerd en er is in de meeste gevallen steeds een overeenkomst tussen PMS 72 en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Zo maakt PMS 72 onder meer gebruik van dienstverleners van hostingdiensten. Voor meer informatie over onze onderaannemers kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onder punt 9.

Als u bij PMS 72 een (online) product of dienst afneemt van een fabrikant of leverancier gevestigd buiten de Europese Unie, is het mogelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, zoals een certificering onder het EU-US Privacy Shield en/of een verwerkersovereenkomst met modelclausules die door de Europese Commissie zijn opgesteld.

Wanneer een persoon weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige diensten niet meer kunnen worden aangeboden door PMS 72.

Er een wettelijke verplichting is
PMS 72 verwijst hiervoor naar punt 3 van deze Privacyverklaring.

Er een gerechtvaardigd belang is voor PMS 72 of de betrokken derde
Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.

PMS 72 goedkeuring heeft ontvangen van de betrokkene
Indien PMS 72 op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt PMS 72 alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

6. Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van PMS 72, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 9 van deze Privacyverklaring. PMS 72 zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 9 van deze Privacyverklaring.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde services, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van PMS 72 te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om PMS 72 te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

Recht op vergetelheid
U heeft het recht om, zonder onredelijke vertraging, verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 1. De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden;
 2. Er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
 3. U bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door PMS 72;
 4. De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 5. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op PMS 72 rust.

PMS 72 zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal PMS 72 eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet langer aangeboden kunnen worden door PMS 72. PMS 72 kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is PMS 72 bijvoorbeeld verplicht om facturen 7 jaar te bewaren).

Recht op inzage en transparantie
U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

 1. Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. Voor welke doeleinden wij die verwerken;
 3. Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 4. Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 5. Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 6. Welke rechten u heeft.

Recht op rectificatie en aanvulling
U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan een verzoek gemaild worden naar post@pms72.com vanaf een zakelijk e-mailadres dat bij ons bekend is. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u om ons elke wijziging te melden, zoals bijvoorbeeld in het geval van een verhuizing of een nieuw telefoonnummer.

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u als betrokkene het recht om van PMS 72 de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende zaken van toepassing is:

 1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die PMS 72 in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 2. De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. PMS 72 heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van PMS 72 zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door PMS 72.

Recht op bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van PMS 72. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt PMS 72 de verwerking van die persoonsgegevens tenzij PMS 72 dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

7. Bewaartermijnen

PMS 72 bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 3 te realiseren. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is PMS 72 bijvoorbeeld verplicht om facturen voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

8. Cookies & de website

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met PMS 72 deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert PMS 72 ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door PMS 72 enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Elk geïnteresseerd persoon mag van deze informatie kennisnemen doch PMS 72 behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier 'cookies’ genoemd). Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, waarom en hoe, en wat uw keuzes daarbij zijn, klik hier voor ons cookiebeleid https://pms72.com/cookies/.

9. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacyverklaring kan te allen tijde gericht worden aan:

PMS 72 B.V.

T.a.v. Administratie

Westblaak 47
3012 KD Rotterdam

+31 (0)10 4124329
post@pms72.com

10. Wijzigingen

PMS 72 behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u om deze bepalingen regelmatig te raadplegen voor de nieuwste versie.